Oppilashuolto

Mitä oppilashuolto on?

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.

Tavoitteena on luoda turvallinen ja terveyttä edistävä oppimisympäristö.

Oppilashuoltotyön onnistuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluhakemisto löytyy täältä:

Linjauksia oppilas- ja opiskelijahuoltoon

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoituksena on mm. ehkäistä ongelmien syntymistä ja turvata varhainen tuki sitä tarvitseville.
Tämä koskee siis lakisääteisesti esi-, perus- ja lukio-opetusta.

Tilanteita, joissa luokanopettaja/luokanvalvoja/ryhmänohjaaja toimii, kun oppilaalla/opiskelijalla

-toistuvia poissaoloja, joiden syy on epäilyttävä tai huolta aiheuttava

-käyttäytyminen muuttuu

-koulu/opiskelumenestyksessä nopea muutos

-vireys tai mieliala muuttuu (yliaktiivinen/alakuloinen)

-Wilma–merkintöjä (aiemmin sovitun toimintatavan mukaan)

-kiusaamista tai epäily siitä

Kotiin ollaan aina yhteydessä, kun huoli oppilaasta herää esim. oppilaan koulunkäynnistä, oppilaan jaksamisesta, sosiaalisista suhteista, ellei oppilas/opiskelija sitä pätevästi kiellä ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu ja opiskelijan etu. Tällöin tilanteen arvioi joko psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja tai lääkäri (oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisohje). Tarvittaessa kokonaistilannetta kartoitetaan tarkemmin muiden opettajien ja/ tai oppilashuoltohenkilöstön kanssa keskustellen, kootaan oppilashuollollisissa tilanteissa asiantuntijaryhmä tai tehdään lastensuojeluilmoitus tilanteen niin vaatiessa. Opettaja saa keskustella oppilaan oppimiseen liittyvistä asioista muiden opettajien tai niiden asiantuntijoiden kanssa, joiden työtehtäviin oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelu tai antaminen liittyy.

Jokaisen koulun tai opiskeluhuollon työntekijän velvollisuus on viedä oppilaaseen/opiskelijaan liittyvä huoli eteenpäin, koska oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista, ja oppilaan/opiskelijan tilanne on aina otettava todesta. Yhteydenotto tehdään yhdessä oppilaan/opiskelijan kanssa, tai jos se ei ole mahdollista, on hänelle annettava tieto yhteydenotosta.

Kun oppilaalla/opiskelijalla on toistuvia sairauspoissaoloja, viimeistään kuukauden päästä niiden alkamisesta luokanopettaja/-valvoja/ryhmänohjaaja vie asian terveydenhoitajalle ja ilmoittaa tästä huoltajille. Terveydenhoitaja arvioi tilanteen tarvittaessa yhteistyössä koululääkärin kanssa. Jos sairauspoissaolot tämän jälkeen edelleen jatkuvat, luokanopettaja/-valvoja/ryhmänohjaaja kokoaa asiantuntijaryhmän käsittelemään tilannetta. Mukaan tulevat ryhmästä vastaava opettaja, terveydenhoitaja, huoltaja ja/tai täysi-ikäinen opiskelija, oppilas ja tarvittaessa muita oppilashuollon toimijoita. Ryhmä arvioi tilanteen, sopii tarvittavat jatkotoimet, vastuuhenkilöt ja seurannan.

Lukiolaisilta pyydetään arviointiin vaikuttavista poissaoloista ja muista arviointiin vaikuttavista seikoista lääkärin-/terveydenhoitajan todistus. Silloinkin, kun opiskelija on jo itse kykenevä tekemään päätöksiä, hänen suostumuksellaan on hyvä tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa, koska heidän tukensa on tärkeää sekä opiskelijalle että koululle.

-opintoihin liittyvä asia: luokanopettaja, -valvoja, ryhmänohjaaja, erityisopettaja, opintojen ohjaaja, psykologi( tilanteen mukaan)

-oppilashuollollinen asia: kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja, opintojen ohjaaja ( tilanteen mukaan)


Oppilaan/opiskelijan tilanteesta on kerrottava rehtorille, kun on kyseessä

 

Tilanteita joissa lastensuojeluilmoitus on tehtävä

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokousmuistiot

yhteisöllinen ohr 29.1.2024.odt
OHR pöytäkirja 9.10.2023.docx
yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 12.9.2022.odt
yhteisöllinen ohr 8.5.2023.odt
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 221114.odt
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 230206.odt